حل نکردن به‌موقع چالش‌ها، منجر به از بین رفتن ارتباطات می‌شود

حل نکردن به‌موقع چالش‌ها، منجر به از بین رفتن ارتباطات می‌شود

بحث و درگیری در هر ارتباطی از جمله کسب‌وکار به‌ وجود می‌آید. شیوه‌های برخورد با مشاجره بسیار حائز اهمیت هستند؛ چرا که در صورت حل نشدن مسئله، ادامه ارتباطات دچار مشکل می‌شود.