کار کردن در یک محیط نامناسب همیشه بد نیست

کار کردن در یک محیط نامناسب همیشه بد نیست

فرهنگ سازمانی بد معمولا یکی از نشانه‌های ترک محیط کار است. اما گاهی‌اوقات و در شرایط خاص، بهتر است برای مدت بیشتری در شرکت باقی ماند.