جعل نام خلیج فارس از کی و کجا آغاز شد؟

جعل نام خلیج فارس از کی و کجا آغاز شد؟

خلیج فارس قلب تمام ایرانی ها و منطقه استراتژیک خاورمیانه در ایران  که نام دریای پارس را از هزاران سال پیش به‌ دوش دارد، اما جسارت جعل نام آن توسط اعراب از کی و چگونه شکل گرفت؟