آئودی RS4-R آوانت با تیونینگ ABT

آئودی RS4-R آوانت با تیونینگ ABT

 آئودی RS4-R آوانت با تیونینگ ABT و در لباس خاکستری ناردو به سفری تبلیغاتی در کمپتن آلمان رفته است تا هنر تیونر خود را به نمایش بگذارد.